Vážení zákazníci, upravili jsme provozní dobu v prodejně.

reklamace

Reklamační řád

Reklamační a záruční podmínky pro kupující s adresou dodání na území ČR

Vyřízení reklamace

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu dle své volby v místě podnikání prodávajícího nebo u osoby určené prodávajícím k vyřízení reklamace..


Adresa pro zasílání i pro osobní předání zboží k reklamaci:

DIGIPARTNER.EU, prodejna DIGITÁLNÍ TECHNIKA, Senovážné náměstí 16, 110 00, Praha 1.


    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

    Kupující zajistí , aby nevznikly překážky bráící odstranění vady výrobku. Zajistí zejména, aby nebylo zažízení chráněno softwarovými nebo hardwarovými prostředky znemožňujícími manipulaci s přístrojem ve stejném rozsahu jako při dodání výrobku Kupujícímu. Za určitých okolností může tato skutečnost bránit provedení záruční opravy, což může vést k odmítnutí provedení záruční opravy Prodávajícím.

    Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.


Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Pokud se Prodávající s Kupujícím výslovně nedohodnou jinak, Prodávající neručí za ochranné fólie, krycí skla a podobná příslušenství, která jsou pevně připevněna (např. lepením) k přístroji předanému k opravě Prodávajícímu. V případě, že si Kupující chce toto příslušenství ponechat, musí si ho sám před předáním demontovat. Za určitých okolností může takto nainstalované příslušenství bránit provedení záruční opravy, což může vést k odmítnutí provedení záruční opravy Prodávajícím.

Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.


Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud se neprokáže opak.


Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě.


Garantujeme možnost vrácení zboží do 30 dnů všem ...

Každý kupující, který je spotřebitel, má podle zákona právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. V našem obchodě nabízíme všem našim zákazníkům, tedy i podnikatelům, že mohou zboží vrátit i po uplynutí této lhúty. Zboží nám můžete doručit do 30 dnů od dne expedice Vámi objednaného produktu našim obchodem. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoužívané, v nepoškozeném originálním obalu všetně veškerého obalového a ochranného materiálu tak, jak Vám bylo dodáno, spolu s kopií dokladu o nákupu v našem obchodě a informací, na jaký bankovní účet chcete vrátit peníze za zboží. Za splnění výše uvedených podmínek Vám peníze vrátíme do 10 pracovních dnů na Vámi zvolený bankovní účet.


Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů v souladu s § 1829 odst  1 občanského zákoníku, zašle zboží, které se rozhodl vrátit na své náklady poštou, nebo jiným kvalifikovaným přepravcem. Osobní předání není akceptováno.


Adresa pro zaslání vráceného zboží:

DIGIPARTNER.EU, prodejna DIGITÁLNÍ TECHNIKA, Senovážné náměstí 16, 110 00, Praha 1Tento reklamační řád je platný od 10.5.2021.


Vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění - reklamace - formát DOC

Vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění - reklamace - formát PDF

Vzorový formulář - odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů - formát DOC

Vzorový formulář - odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů - formát PDF